SCHAUKELWERK Privacy Policy

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden door ons verzameld.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma's.

Detailinformatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn dienstverplichtingen en volgt onze instructies met betrekking tot deze gegevens op.

Wij gebruiken de volgende hoster:

b-ceed GmbH
Grondahlsmühle 6-8
53881 Euskirchen

Sluiting van een overeenkomst van opdracht tot verwerking

Om de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij met onze hoster

een contract gesloten over de verwerking in opdracht.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Jörg Bremer
Geierstr. 7
53881 Euskirchen

Telefoon: 01703131030
E-mail: info@schaukelwerk.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Noot over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat hulpmiddelen van bedrijven die in de VS gevestigd zijn. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet

Recht van verzet tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Wanneer de verwerking van gegevens is gebaseerd op kunst. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

Als UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE WEIGEREN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET DOEL VAN SUCHTERE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U ONTHOUDT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijvoorbeeld rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als een versleutelde verbinding wordt gebruikt, wordt de betalingstransactie uitsluitend verwerkt via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding.

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, schrapping en correctie

U hebt het recht om in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u in plaats van het wissen van de gegevens om beperking van de gegevensverwerking verzoeken.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies, die worden gebruikt om gegevens op te slaan, worden niet op uw computer opgeslagen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies te kunnen aanbieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door bedrijven van derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig uw toestemming vragen.

Cookie Consent met Cookiebot

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen betreffende het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat dan een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet.

Het gebruik van Cookiebot vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit. c DSGVO.

Contract bij orderverwerking

Wij hebben met Cookiebot een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten. Dit is een door de gegevensbeschermingswetgeving vereiste overeenkomst, die garandeert dat Cookiebot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Overeenkomst verwerking

Wij hebben met Cookiebot een overeenkomst inzake verwerking in opdracht gesloten.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Informatie per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Inschrijven op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de gegevens die u hiervoor invoert alleen voor het gebruik van de specifieke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wijzen we de registratie af.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het aangaan van verdere overeenkomsten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

5. Sociale media

Facebook Plugins (Like & Share Button)

Deze website integreert plugins van het sociale netwerk Facebook. De verstrekker van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook plugins herkennen aan het Facebook logo of de "Like" knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

6. Analytics tools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het gebruik van web analytics mogelijk.

Google Analytics stelt de beheerder van de website in staat het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens combineren in een profiel dat wordt toegewezen aan de respectieve gebruiker of zijn eindapparaat.

Google Analytics gebruikt technologie om het gedrag van websitebezoekers te analyseren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google Analytics e-commerce tracking

Deze website maakt gebruik van de "e-commerce tracking" functie van Google Analytics. E-commerce tracking stelt de websitebeheerder in staat het koopgedrag van websitebezoekers te analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij wordt informatie geregistreerd zoals geplaatste orders, gemiddelde orderwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en het kopen van een product. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID dat aan de respectieve gebruiker of zijn apparaat is toegewezen.

Bewaarduur

De door Google op gebruikers- en gebeurtenisniveau opgeslagen gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie voor details de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat advertenties te tonen in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn dienstenproducten.

De gegevensoverdracht aan Google Ads wordt uitgevoerd door de websitebeheerder.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt Facebook's visitor action pixel om conversies te meten. De verstrekker van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te volgen nadat zij naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het Beleid inzake het gebruik van Facebook-gegevens. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als paginabeheerders.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U vindt meer informatie over de bescherming van uw privacy in de privacyverklaring van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Plugins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze site gebruikt Font Awesome voor consistente lettertypeweergave. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met servers van Fonticons, Inc.

Voor meer informatie over Font Awesome, zie en Font Awesome privacybeleid op: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-dienst.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over hoe Google met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google reCAPTCHA.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag van de gegevens wordt niet gecontroleerd.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA raadpleegt u het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hem te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor online winkels, handelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractuele verwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen voor de betalingsverwerking.

Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, kredietkaartnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele bepalingen en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van toepassing. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen "PayPal").

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Voor details, zie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.