Algemene voorwaarden


§ 1 Toepassingsgebied en leverancier

(1) De Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") regelen de verkoop van producten door Schaukelwerk (hierna te noemen de "Leverancier") aan u, in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

(2) Afwijkende AV van de klant worden afgewezen.

(3) Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst bij Schaukelwerk. Door het plaatsen van een bestelling bij Schaukelwerk gaat u akkoord met de toepassing van deze Verkoopvoorwaarden op uw bestelling.

(4) Op www.Schaukelwerk.de bieden wij u de volgende producten aan:

Schommelrekken, speeltoestellen en speeltorens


§ 2 Z
Conclusie van de overeenkomst

(1) Contracten op dit portaal kunnen alleen in het Duits worden afgesloten.

(2) De aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op eindklanten met een factuur- en leveringsadres in Duitsland en aangrenzende EU-landen.

Voor individuele volumineuze goederen kunnen de mogelijke leveringsadressen en de plaats van levering beperkt zijn; de beperking wordt vermeld in de respectieve catalogusprijs.

(3) De bestelling is alleen geldig voor eindklanten met een factuur en leveringsadres in Duitsland en naburige EU-landen.

(3) De klant moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(4) De presentatie van de goederen in de webwinkel vormt geen rechtsgeldig aanbod. Door het aanbieden van de goederen wordt de klant slechts uitgenodigd om een bod te doen.

(5) Uw bestelling vormt een aanbod aan www.Schaukelwerk.de om een koopovereenkomst te sluiten. De klant doet een bindend aanbod wanneer hij het online bestelproces heeft doorlopen door de daar gevraagde informatie in te voeren en in de laatste bestelstap op de knop "Aanbod aanvaarden" klikt.

(6) De bestelling van de klant vormt een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

(6) De koopovereenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt slechts tot stand door een verklaring van aanvaarding door Leverancier. Dit gebeurt op de eerste van de twee data, hetzij de verzending van de goederen, hetzij de verzending van een bevestiging van verzending per e-mail. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling vormt geen verklaring van aanvaarding in bovengenoemde zin.

(7) Voor de geldigheid van contracten voor grotere dan normale huishoudelijke hoeveelheden en voor de commerciële wederverkoop van het voorwerp van de aankoop is een uitdrukkelijke bevestiging van de leverancier vereist. Dit heeft zowel betrekking op het aantal producten dat als onderdeel van één bestelling wordt besteld als op het plaatsen van verschillende bestellingen voor hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in het huishouden gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

(8) Uw bestellingen worden door ons opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten. Als u uw gegevens over uw bestellingen kwijtraakt, neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op. Wij sturen u een kopie van de bestelgegevens.

(9) U stemt ermee in elektronische facturen te ontvangen. Elektronische facturen worden u ter beschikking gesteld via e-mail of in de klantenaccount op de Website. Voor elke levering zullen wij u in de verzendbevestiging meedelen of een elektronische factuur beschikbaar is. Voor meer informatie over elektronische facturen kunt u terecht op onze website.


§ 3
Prijzen en verzendkosten

(1) Onze prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en exclusief een vast tarief of toeslag voor verzendkosten. De verzendtoeslagen variëren afhankelijk van het type levering en de kenmerken van het artikel.

(2) Ondanks onze inspanningen kan een klein aantal producten in onze catalogus onjuist geprijsd zijn. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij de betaling in rekening brengen. Als een product onjuist geprijsd is en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, nemen wij contact met u op voordat de goederen worden verzonden om te vragen of u het product tegen de juiste prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren. Als de juiste prijs van een Product lager is dan de prijs die wij hebben opgegeven, brengen wij het lagere bedrag in rekening en sturen wij het Product naar u op.

(3) De prijzen ten tijde van de bestelling zijn van toepassing. Indien catalogusprijzen beschikbaar zijn, gelden de prijzen van de op het moment van bestelling geldende catalogusprijs.


§ 4
Oplevering en annulering

(1) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering aan het door de klant opgegeven leveringsadres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van de door www.Schaukelwerk.de verkochte producten (bijvoorbeeld op de desbetreffende productdetailpagina). Wij wijzen erop dat alle informatie over de beschikbaarheid, verzending of levering van een product slechts anticiperende informatie en benaderende richtlijnen zijn. Zij vertegenwoordigen geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij dit in de verzendopties van het desbetreffende product uitdrukkelijk als een bindende datum is aangeduid.

(2) Indien www.Schaukelwerk.de tijdens de verwerking van uw bestelling constateert dat door u bestelde producten niet leverbaar zijn, wordt u daarvan afzonderlijk op de hoogte gesteld per e-mail of via een bericht in uw klantenaccount. De wettelijke aanspraken van de klant blijven onaangetast.

(3) Voor zover een levering aan de klant niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, de voordeur of het trappenhuis van de klant passen of omdat de klant niet op het door hem opgegeven afleveradres wordt aangetroffen, hoewel de afleverdatum met een redelijke kennisgeving aan de klant is aangekondigd, draagt de klant de kosten voor de mislukte levering.

(4) De levering geschiedt volgens de betalingswijze van de klant. In geval van vooruitbetaling vindt de levering plaats nadat de betalingsopdracht aan de opdrachtgevende kredietinstelling is verstrekt. In geval van betaling via Paypal, creditcard, cadeaukaart, automatische incasso, onmiddellijke overschrijving of factuur, vindt de levering plaats nadat de overeenkomst is gesloten.

(5) Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, kunt u voor elk pakket een aparte verzendbevestiging ontvangen. In dit geval wordt tussen ons voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst gesloten voor de in de desbetreffende verzendbevestiging vermelde producten. De overeenkomstsluitende partij is Schaukelwerk. Onverminderd uw recht op annulering, kunt u uw bestelling van een product te allen tijde kosteloos annuleren voordat de bijbehorende verzendbevestiging aan u is verzonden.

(6) Dit recht op annulering is niet van toepassing op bepaalde productgroepen en diensten, waaronder digitale inhoud of software, die niet op een fysieke gegevensdrager (bv. op een cd of dvd) worden geleverd, mits het downloaden of het gebruik (indien dit eerder is) is begonnen.


§ 5
Betaling

(1) De klant kan de goederen op de volgende manieren betalen:

Instant bankoverschrijving

Voorafbetaling

Betaling bij afhaling

(2) Bepaalde betalingswijzen kunnen door de leverancier in individuele gevallen worden uitgesloten

(3) Het is de klant niet toegestaan de goederen te betalen door toezending van contant geld of cheques.

(4) Indien de Klant een online betalingsmethode kiest, machtigt de Klant daarmee de Leverancier om de verschuldigde bedragen bij de bestelling te innen.

(5) Indien de leverancier vooruitbetaling aanbiedt en de afnemer voor deze betalingswijze kiest, moet de afnemer het factuurbedrag binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op de rekening van de leverancier overmaken. De leverancier reserveert de goederen dienovereenkomstig gedurende vijf kalenderdagen.

(6) Indien de leverancier betaling per kredietkaart aanbiedt en de klant voor deze betalingswijze kiest, machtigt de klant de leverancier uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen te innen na de verzending van de deelleveringen of leveringen van goederen.

(7) Indien de Leverancier betaling via automatische incasso aanbiedt en de Afnemer voor deze betaalmethode kiest, verleent de Afnemer de Leverancier een SEPA-basismandaat. Indien een betalingstransactie wordt teruggedraaid wegens een gebrek aan middelen op de rekening of wegens onjuist doorgegeven bankgegevens, draagt de klant de kosten daarvan.

(8) Indien de klant kiest voor betaling via automatische incasso, geeft de klant de leverancier een SEPA-basismandaat.

(8) Indien de Leverancier vooruitbetaling aanbiedt en de Afnemer voor deze betalingswijze kiest, verbindt de Afnemer zich ertoe het factuurbedrag binnen 14 dagen na de verzending van de goederen te voldoen, zonder enige aftrek van korting.

(9) Indien de afnemer met de betaling in gebreke blijft, behoudt de leverancier zich het recht voor schadevergoeding wegens verzuim te vorderen.


§ 6

Verrekening en retentierecht

(1) De afnemer heeft slechts recht op verrekening indien de tegenvordering van de afnemer rechtsgeldig is vastgesteld of door de leverancier niet is betwist.

(2) De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.


§ 7
Behoud van titel

Schaukelwerk blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.


§ 8
Vervoersschade

(1) Indien de afnemer de goederen met duidelijke transportschade ontvangt, verlangt de leverancier dat hij hierover zo spoedig mogelijk reclameert.

(2) Indien de klant niet reclameert, heeft dit geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten. Het doel van de klacht is dat de leverancier zijn eigen vorderingen op de vervoerder kan doen gelden.§ 9
Recht van tekortkoming

(1) Indien de besteller een consument is, gelden voor de garantie en de aansprakelijkheid voor gebreken van het geleverde voorwerp van aankoop de wettelijke bepalingen: Daarom hebben kopers in de Europese Unie, naast de 30 dagen retourgarantie, gedurende twee jaar vanaf de levering van de goederen recht op garantie en kunnen zij de reparatie of vervanging van de op www.Schaukelwerk.de gekochte producten eisen als deze gebreken vertonen of niet aan de beschrijving voldoen. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder problemen kunnen worden gerepareerd of vervangen, kunt u aanspraak maken op terugbetaling of vermindering van de aankoopprijs.

(2) Voor gebruikte goederen kan de garantietermijn korter zijn dan twee jaar.

(3) Indien de klant geen consument is, wordt het gebrek verholpen door nieuwe levering of nieuwe prestatie.

(4) Indien de klant geen consument is, bedraagt de verjaringstermijn één jaar. Dit geldt voor zover geen vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten worden ingesteld die betrekking hebben op vergoeding van schade aan lichaam en gezondheid of op opzet of grove nalatigheid.


§ 10 Beperking van aansprakelijkheid (Producten)

(1) De leverancier is aansprakelijk voor vorderingen tot schadevergoeding van de afnemer die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, alsmede voor andere schade op grond van hun opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim, of een van de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de leverancier.

(2) Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.

(3) De dienstverrichter is aansprakelijk voor schendingen van wezenlijke contractuele verplichtingen op grond van voor de overeenkomst kenmerkende voorzienbare schade, mits de schade is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. Deze beperking is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de klant op basis van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(4) De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.

(5) Voor zover de aansprakelijkheid van www.Schaukelwerk.de is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.


§ 11
Herroeping

(1) Indien de klant een consument is, heeft hij een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen:

(2) Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen (of de laatste goederen, deelzending of stuk in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen van een uniforme bestelling of de levering van een goed in meerdere deelzendingen of stukken) in ontvangst heeft genomen of vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, in het geval van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bijv. cd's of dvd's), zonder opgave van redenen te herroepen.

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen:

SCHAUKELWERK GmbH
Jörg Bremer
Otto-Lilienthal-Str. 24
53879 Euskirchen

E-mail: bremer.schaukelwerk@gmx.net

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het modelformulier voor annulering op onze website gebruiken of ons een andere duidelijke verklaring sturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping (bijvoorbeeld per e-mail)

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt en dat u de goederen binnen de hieronder gedefinieerde termijn via ons online retourcentrum heeft geretourneerd.

(3) Gevolgen van opzegging

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons van de annulering van dit contract op de hoogte stelt, terugsturen naar

SCHAUKELWERK GmbH
Jörg Bremer
Otto-Lilienthal-Str. 24
53879 Euskirchen

Email: bremer.schaukelwerk@gmx.net

terug te geven of te overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

(4) Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U hoeft de waardevermindering van de goederen alleen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen

Het herroepingsrecht bestaat niet of vervalt voor de volgende overeenkomsten:

voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd of die door hun aard na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;

voor de levering van audioapparatuur.

voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

voor diensten indien www.Schaukelwerk.de deze volledig heeft geleverd en u er vóór het plaatsen van de bestelling kennis van heeft genomen en er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij met de dienstverlening kunnen beginnen en u uw recht op annulering bij volledige uitvoering van de overeenkomst verliest;

voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen; en

voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.


§ 12
Uitsluiting van het herroepingsrecht

(1) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;

voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

(2) Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig bij overeenkomsten

voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;

voor de levering van goederen die na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;

voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd;


§ 13
Gegevensbescherming

(1) Indien persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) worden verzameld, verplichten wij ons tot het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming. Wij verbinden ons ertoe geen gegevens aan derden door te geven, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

(2) Wij zullen geen gegevens aan derden doorgeven, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

(2) Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Derhalve kan een foutloze en probleemloze bescherming van gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. In dit opzicht is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

(3) Derden zijn niet gerechtigd contactgegevens te gebruiken voor commerciële activiteiten, mits de aanbieder de betrokkenen vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

(4) U hebt het recht om op elk moment volledige en kosteloze informatie te verkrijgen van www.Schaukelwerk.de over de gegevens die over u worden bijgehouden.

(5) Voorts bestaat er voor de gebruiker een recht op rectificatie/verwijdering van gegevens/beperking van de verwerking.

(6) Nadere informatie over gegevensbescherming is te vinden in het afzonderlijke privacybeleid.


§ 14
Koekjes

(1) Voor de weergave van het productaanbod kunnen wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de paginabezoeker.

(2) Talrijke internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

(3) Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

(4) Wij wijzen erop dat sommige van deze cookies van onze server naar uw computersysteem worden overgebracht, waarbij het meestal gaat om zogenaamde sessiegerelateerde cookies. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op uw computersysteem staan en stellen ons in staat uw computersysteem bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

(5) U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies, hiervoor is een banner beschikbaar waartegen u bezwaar kunt maken/aanvaarden.

(6) Natuurlijk kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies weer worden verwijderd. De instructies betreffende het voorkomen en verwijderen van cookies vindt u in de helpfunctie van uw browser of softwarefabrikant.


§ 15
Jurisdictie en toepasselijk recht

(1) Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) De enige plaats van bevoegdheid voor bestellingen door handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen is de maatschappelijke zetel van de aanbieder.


§ 16
Sluitingsbepalingen

(1) De contractuele taal is Duits.

(2) Wij bieden geen producten of diensten aan voor aankoop door minderjarigen. Onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je www.Schaukelwerk.de alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd.

(3) Als u deze AV schendt en wij er niets aan doen, zijn wij nog steeds gerechtigd onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij u deze verkoopvoorwaarden schendt.

(4) Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorwaarden, inclusief deze AV. Uw bestelling is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, tenzij een wijziging van deze voorwaarden vereist is bij wet of overheidsbesluit (in welk geval zij ook van toepassing zijn op bestellingen die u eerder hebt geplaatst). Indien een bepaling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht en laat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

(5) De ongeldigheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van het contract. In dat geval wordt de bepaling naar betekenis en doel vervangen door een andere wettelijk toelaatbare bepaling die overeenstemt met de betekenis en het doel van de onwerkzame bepaling.

Alternatieve geschillenbeslechting op grond van art. 14, lid 1, ODR-verordening en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke schikkingsprocedure.